Vi har skapat en lättarbetad kategoristruktur som funkar för alla typer av byggnader och fastighetsägare: Planima-kategorier™!

Fördelar

 • Enkel att förstå - Enkla benämningar, inga krångliga koder och inga fasta hierarki-strukturer som användaren måste följa

 • Komplett - Kategorierna täcker in alla delar av en fastighet

 • Checklista - Kategorierna kan funka som en checklista för att inventera/besiktiga en fastighet på ett strukturerat sätt

 • Kompatibel - Kategorierna är utformade för att kunna översättas till andra vanliga standarder såsom CoClass, BSAB 96 eller AFF

 • K3/komponentredovisning - Kategorierna ska kunna mappas mot en komponentindelning av fastigheten

Planima-kategorier (16 st)

Mark

Markytor, utemiljö och komponenter på mark utanför byggnaderna

Exempel: Gräsmatta, asfalt, lekutrustning

Stomme och grund

Byggnadens grundläggning och bärande konstruktion

Exempel: Golvbjälklag, platta på mark

Fasad

Den vertikala delen av byggnadens klimatskal och komponenter som sitter fast i den

Exempel: Balkonger, fönster, fasadplåt

Yttertak

Den horisontella delen av byggnadens klimatskal och komponenter som sitter fast i den

Exempel: Takplåt, taksäkerhet, takbryggor

Invändigt

Ytskikt och komponenter i invändiga utrymmen, både gemensamma och upplåtna

Exempel: Golv, väggar och tak i invändiga utrymmen

Ventilation

Komponenter för att transportera och behandla luft

Exempel: Fläktar, ventilationskanaler, ventilationsaggregat

Vatten

Komponenter för att transportera, bearbeta och distribuera tappvatten (dricksvatten)

Exempel: Vattenledningar, tryckstegringspump

Avlopp

Komponenter för att transportera och hantera spillvatten (avlopp) och dagvatten

Exempel: Avloppsrör, dagvattenledningar

Avfall och återvinning

Komponenter för att hantera avfall och återvinning

Exempel: Sopsug, sopnedkast, komprimator, kompostkärl

Värme och kyla

Komponenter för att värma eller kyla

Radiatorer, värmeledningar, kylaggregat

El och belysning

Komponenter för att transportera, lagra eller generera elström samt skapa belysning

Exempel: Elkablar, säkringar, gruppcentraler, belysningsanordningar (både eldrivna och dagsljus)

Kommunikation och styrning

Komponenter för kommunikation mellan människa/människa, människa/maskin eller maskin/maskin

Exempel: styrsystem för värme, porttelefon, fibernät

Transport

Komponenter som transporterar människor och varor

Exempel: Hissar, liftar, rulltrappor

Brand och säkerhet

Komponenter som skyddar och varnar för brand och andra säkerhetsrisker

Exempel: Larm, brandlarm, sprinkler, rökluckor, låsanordningar

Gas och vätskor

Komponenter för att hantera vätskor och gaser som inte hör till byggnadens normala tappvatten och luftbehandling

Exempel: Tryckluftsanordningar, processvattenledningar, gasledningar

Inventarier

Komponenter som används av verksamheter i byggnaden men som inte rör byggnadens allmänna användning

Exempel: Storköksutrustning, produktionsutrustning, sjukvårdsutrustning

Förenklade Planima-kategorier (7 st)

För enklare fastigheter erbjuder vi också en enklare indelning. Den liknar den ovanstående men använder den övergripande kategorin “Teknik” för att gruppera alla tekniska system och installationer i en enda kategori.

 • Mark

 • Stomme och grund

 • Fasad

 • Yttertak

 • Invändigt

 • Teknik

 • Inventarier

Läs om hur du skapar, tar bort eller redigerar en kategori i den här artikeln!

Hittade du svaret?