Alla samlingar
Kom igång
Introduktions-guider
Planima-kategorier™ - en enkel kategoristruktur för underhåll och förvaltning
Planima-kategorier™ - en enkel kategoristruktur för underhåll och förvaltning

Jobba effektivt och strukturerat genom att kategorisera din data på rätt sätt

Anton Klintenberg avatar
Skrivet av Anton Klintenberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi har skapat en lättarbetad kategoristruktur som funkar för alla typer av byggnader och fastighetsägare: Planima-kategorier™!

Fördelar

 • Enkel att förstå - Enkla benämningar, inga krångliga koder och inga fasta hierarki-strukturer som användaren måste följa

 • Komplett - Kategorierna täcker in alla delar av en fastighet

 • Checklista - Kategorierna kan funka som en checklista för att inventera/besiktiga en fastighet på ett strukturerat sätt

 • Kompatibel - Kategorierna är utformade för att kunna översättas till andra vanliga standarder såsom CoClass, BSAB 96 eller AFF

 • K3/komponentredovisning - Kategorierna ska kunna mappas mot en komponentindelning av fastigheten

Planima-kategorier (16 st)

Mark

Markytor, utemiljö och komponenter på mark utanför byggnaderna

Exempel: Gräsmatta, asfalt, lekutrustning

Stomme och grund

Byggnadens grundläggning och bärande konstruktion

Exempel: Golvbjälklag, platta på mark

Fasad

Den vertikala delen av byggnadens klimatskal och komponenter som sitter fast i den

Exempel: Balkonger, fönster, fasadplåt

Yttertak

Den horisontella delen av byggnadens klimatskal och komponenter som sitter fast i den

Exempel: Takplåt, taksäkerhet, takbryggor

Invändigt

Ytskikt och komponenter i invändiga utrymmen, både gemensamma och upplåtna

Exempel: Golv, väggar och tak i invändiga utrymmen

Ventilation

Komponenter för att transportera och behandla luft

Exempel: Fläktar, ventilationskanaler, ventilationsaggregat

Vatten

Komponenter för att transportera, bearbeta och distribuera tappvatten (dricksvatten)

Exempel: Vattenledningar, tryckstegringspump

Avlopp

Komponenter för att transportera och hantera spillvatten (avlopp) och dagvatten

Exempel: Avloppsrör, dagvattenledningar

Avfall och återvinning

Komponenter för att hantera avfall och återvinning

Exempel: Sopsug, sopnedkast, komprimator, kompostkärl

Värme och kyla

Komponenter för att värma eller kyla

Radiatorer, värmeledningar, kylaggregat

El och belysning

Komponenter för att transportera, lagra eller generera elström samt skapa belysning

Exempel: Elkablar, säkringar, gruppcentraler, belysningsanordningar (både eldrivna och dagsljus)

Kommunikation och styrning

Komponenter för kommunikation mellan människa/människa, människa/maskin eller maskin/maskin

Exempel: styrsystem för värme, porttelefon, fibernät

Transport

Komponenter som transporterar människor och varor

Exempel: Hissar, liftar, rulltrappor

Brand och säkerhet

Komponenter som skyddar och varnar för brand och andra säkerhetsrisker

Exempel: Larm, brandlarm, sprinkler, rökluckor, låsanordningar

Gas och vätskor

Komponenter för att hantera vätskor och gaser som inte hör till byggnadens normala tappvatten och luftbehandling

Exempel: Tryckluftsanordningar, processvattenledningar, gasledningar

Inventarier

Komponenter som används av verksamheter i byggnaden men som inte rör byggnadens allmänna användning

Exempel: Storköksutrustning, produktionsutrustning, sjukvårdsutrustning

Förenklade Planima-kategorier (7 st)

För enklare fastigheter erbjuder vi också en enklare indelning. Den liknar den ovanstående men använder den övergripande kategorin “Teknik” för att gruppera alla tekniska system och installationer i en enda kategori.

 • Mark

 • Stomme och grund

 • Fasad

 • Yttertak

 • Invändigt

 • Teknik

 • Inventarier

Läs om hur du skapar, tar bort eller redigerar en kategori i den här artikeln!

Fick du svar på din fråga?