Organisation

En organisation är ett sätt för flerfastighetsägare att dela in sina fastigheter i
olika bestånd. En förvaltare använder organisationer för att skapa nya kunder. Organisationer möjliggör också för att dela ut behörighet till olika fastigheter.

Fastighet

En fastighet är lika med en juridisk fastighet. En fastighet kan i sin tur ha flera huskroppar, vilket i Planima kallas för Byggnader. 

Underhållsplan

En underhållsplan är detsamma som en åtgärdslista. Det är en lista med åtgärder som syftar till underhåll av delar och komponenter i en fastighet. En underhållsplan kan ha olika inställningar och intervall beroende på behov och önskemål. 

Åtgärd

Åtgärd beskriver vad det är för insats/projekt det är som skall utföras i fastigheten. En åtgärd behöver vara beskriven på ett sätt som gör det intuitivt för den som läser för att förstå exakt vad som ska göras. Använd gärna ett verb + objekt; Ex Byte baksand lekplatser

Kategori

En övergripande indelning av fastighetens beståndsdelar. Görs enligt vår egen kategoristruktur Planima-kategorier, läs mer om dem här

Byggnad

Är ett sätt att dela in större fastigheter i olika byggnadskroppar. Hus A, Hus B etc.

Läge

Är en plats/del i fastigheten som behövs underhållas, dit vi sen kopplar åtgärder. Tvättstuga, Lekplats, Trapphus etc.

Mängder

Mängder är ett sätt att upprätta en förteckning över uppmätta ytor, komponenter och delar i fastigheten. Exempelvis Tvättmaskiner 6 st.

Enhet

Enhet används för att bekräfta om det är m1, m2, st eller exempelvis enhet vi syftar till när det gäller mängd. Exempelvis 15 st balkonger eller 15 m2 golvyta

Intervall

Intervall anger man när man vill att en åtgärd ska upprepas. Exempelvis var 8:e år. Då markerar man intervallet med 8. 

Märkning

Märkning är ett sätt att bunta samman åtgärder med exempelvis projektnummer, bokföringskod eller liknande. Åtgärden markeras då med en grå textruta precis framför åtgärdsbenämningen. 

Status

Status är ett sätt att visa hur man ligger till med en specifik åtgärd. Olika status är Planerad, Akut, Eftersatt, Beslutad, Genomförd. Vilande-status är ett alternativ då man vill räkna med kostnaden i underhållsplanen men man vill avvakta med att utföra den just för tillfället.

Genomförda åtgärder

Genomförda åtgärder visas på två ställen i Planima. Dels via fliken Genomförda åtgärder i fastighetsvyn som är en logg som visar allt som är markerat som genomfört i underhållsplanen. Den uppdateras automatiskt när man markerar en åtgärd som genomförd i underhållsplanen. Dels så finns de i underhållsplanen men döljs när man uppdaterar startår till innevarande år. Du kan även lägga in historiska åtgärder. 

Förändringar 

Förändringar är en logg som visar vem som varit inne på fastigheten eller i underhållsplanen och vad personen har gjort. Förändringar visar de 30 senaste ändringarna i planen och uppdateras automatiskt. 

Hittade du svaret?