I en underhållsplan som sträcker sig över många år så blir det relevant att ta hänsyn till inflationen. Exempelvis så kommer en åtgärd som kostar 20 000 kronor i dag med stor sannolikhet kosta betydligt mer 20 år senare. I Planima hanterar vi detta genom möjligheten att indexera upp kostnader i en underhållsplan.

Hur fungerar indexeringen?

Indexeringen utgår från ett basår, vilket är det år som vi känner till kostnadsläget för. Ofta utgår vi från innevarande år som basår, men det går att exempelvis sätta ett år bakåt i tiden om man har en prislista för det året eller känner till kostnaden för en åtgärd som utförts då.

Dessutom behövs en årlig uppräkning. Det är den takt som kostnaderna ökar, vilket ungefär brukar motsvaras av den årliga inflationstakten i landet. Den kan variera ganska mycket över tid, men vi rekommenderar att använda Riksbankens mål på 2 % som uppräkning om man känner sig osäker.

Räkneexempel
Som exempel kan vi återanvända åtgärden i inledningen. Om vi uppskattar kostnaden för den till 20 000 kronor år 2020 så är det basåret. Med en årlig uppräkning på 2 % så kommer den att ha en uppskattad kostnad på 29 719 kronor år 2040.

Hur ställs indexeringen in i Planima?

För att använda indexeringen i Planima behöver den aktiveras för underhållsplanen. Detta gör man genom att gå in i underhållsplanens inställningar och kryssa i rutan Använd indexering. När den är ikryssad kommer inställningarna för indexering att visas.

Årlig uppräkning är obligatoriskt för att använda indexering. Basåret är däremot valfritt. Det värde (om något) man fyller i där kommer därefter att användas som för åtgärderna i underhållsplanen. Exakt hur basåret används beror på Basår på åtgärder.

Det är basåret som anges på åtgärden som i slutändan styr den beräknade kostnaden. Lämnas fältet tomt kommer åtgärden inte att indexeras upp. Om åtgärden upprepas med ett visst intervall så kommer dock alla upprepningar att använda den första åtgärdens planerade år som basår.

Som exempel, om en åtgärd är planerad till år 2022 med ett intervall på 10 år, och planens basår är tomt, så kommer den första åtgärden också att ha ett tomt basår. Däremot så kommer den upprepade åtgärden 2032 (och 2042, 2052, etc) att ha basår 2022.

Basår på åtgärder
Alternativet Lås alla (ej genomförda) åtgärder till planens basår kommer dels att sätta basåret för alla existerande, ej genomförda, åtgärder till det som valts för planen, och dels låsa redigeringen av det fältet på åtgärderna. Detta är för att säkerställa att alla åtgärder utgår från samma basår för indexeringen. 

Om man däremot väljer Förifyll planens basår på nya åtgärder, men tillåt ändringar så kommer existerande åtgärder att lämnas orörda och det går att ändra basåret per åtgärd, vilket man antingen kan göra när åtgärden skapas eller genom att redigera en åtgärd. Det enda som händer är att när en ny åtgärd skapas så kommer basårsfältet att var förifyllt med planens basår.

Hittade du svaret?